University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10226
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. DE ONBESCHEIDEN MINNAAR
Notes:
  1. Van de programmering tussen juli 1754 t/m juli 1759 zijn boekhouding noch biljetten bewaard gebleven. Het hier gegeven repertoire bestaat vooral uit gegevens uit Corvers 'Tooneel-aantekeningen' aangevuld met enkele toevallige vondsten, en is natuurlijk maar een fractie van het geheel
  2. Programmering uit Philanthrope no. 147 (25 juli 1759), p. 237, 240. Deze première moet tussen begin april en eind mei plaats gevonden hebben. In het genoemde nummer van de Philanthrope meldt de schrijver dat er “sedert myn laatste [vertoog, namelijk van 5 april] nog twe nieuwe werken vertoond zyn” (het eerste was 'De onbescheiden minnaar', het tweede 'De nieuwe wereld'; zie 17 april 1759). In de Philanthrope van 6 juni (p. 184) wordt melding gemaakt van “de jongste Benefitien ten voordeele van de Acteurs en Actrices”, welke voorstellingen bijna altijd het toneelseizoen afsluiten